WKPB

Met GISkit WKPB zijn beperkingen in het kader van de WKPB eenvoudig in te voeren, te raadplegen en af te voeren. Via een grafisch gedeelte kan de geometrie worden overgenomen en kan de beperking grafisch worden gecontroleerd. Vanuit de BRK kunnen de percelen worden overgenomen en perceelmutaties worden doorgevoerd. Bij het raadplegen zijn verschillende filtermogelijkheden toe te passen en rapportages te maken. De gegevens kunnen in verschillende typen databases worden opgeslagen, zoals in Oracle, SQL Server en MS Access.

Met de applicatie kan daarnaast de communicatie met de landelijke voorziening plaatsvinden, beperkingen kunnen worden opgevoerd en afgevoerd. Daarnaast zijn er controlemogelijkheden voor het controleren van de LV ten opzichte van de lokale database.

Prijsinformatie
De aanschafprijs van een stand alone licentie GISkit WKPB is € 3.000,- excl. BTW, de onderhoudskosten bedragen € 550,- per jaar. De aanschaf van een netwerk licentie kost € 4.500,- excl. BTW, de onderhoudskosten hiervan bedragen € 750,- per jaar. Een onderhoudscontract geeft u recht op telefonisch support en nieuwe versies.

Beter Kenbaar

De huidige GISkit WKPB applicatie faciliteert het consistent maken van de gemeentelijke registraties en de LV Wkpb. Een lijst met de vergelijking kan worden opgevraagd en vele typen afwijkingen kunnen direct automatisch worden opgelost. Ook wordt het anonimiseren van de brondocumenten en het aanmaken van een transitiesheet, gefaciliteerd. In een versie die medio 2020 uitkomt zal ook een machine-to-machine koppeling zijn opgenomen en de mogelijkheid om gegevens uit de BAG en BGT over te nemen.

In het kader van het project ‘Beter Kenbaar’ wordt de registratie van de publiekrechtelijke beperkingen vernieuwd. Hierbij verschuift de registratie van de gemeenten verder van een lokale naar een centrale registratie. Het project ‘Beter Kenbaar’ werkt aan een centrale voorziening waarbij de registratie kan plaatsvinden via een webapplicatie. Daarnaast zal er een machine-to-machine koppelvlak worden gerealiseerd.

Aangezien de centrale registratie alle gegevens zal gaan bevatten moet er een transitie plaatsvinden vanuit de gemeentelijke registratie en de huidige landelijke voorziening naar de nieuwe landelijke voorziening. Een eerste stap voor de transitie is het controleren en zo nodig verbeteren van de consistentie tussen de lokale registratie en de huidige landelijke voorziening. Dit kan worden uitgevoerd met de huidige versie van GISkit WKPB applicatie met de functionaliteit ‘controleren LV’. Een vergelijking wordt gemaakt tussen de lokale gegevens en de landelijke voorziening. Vele typen afwijkingen kunnen direct automatisch worden opgelost.

In de nieuwe versie van de applicatie is functionaliteit opgenomen om een transitiebestand samen te stellen conform de eisen die het kadaster daaraan stelt. Hiertoe wordt een extract vanuit de landelijke voorziening gemaakt en verder aangevuld met de lokale gegevens. Eventuele problemen worden gesignaleerd. Ook worden de brondocumenten die zijn geregistreerd, gekopieerd vanaf de opgegeven locaties en in een map opgeslagen. Hierin kunnen zij worden geanonimiseerd.

Zodra de machine-to-machine koppeling verder is gespecificeerd zal ook dit in de WKPB-applicatie worden opgenomen zodat gebruikers de keuze houden om lokaal in te voeren en geautomatiseerd de landelijke voorziening te voeden. Dit is een optie naast de webapplicatie die het kadaster aanbiedt.

Het kadaster heeft voor de transitie een stappenplan opgesteld, dit is te vinden is op de website van het kadaster https://zakelijk.kadaster.nl/documentatie-vernieuwing-wkpb . Hieronder worden de stappen weergegeven.

Stap 1. Volledig en consistent maken van de gemeentelijke registraties en de LV Wkpb.

 • Ontvangst beperkingenoverzicht
 • Voorbereiding treffen voor de vergelijking van de lokale en de landelijke registratie
 • Analyseren en wegwerken geconstateerde verschillen

Deze stap wordt gefaciliteerd met de functieknop: controleren LV in de huidige versie

Stap 2 . Alle brondocumenten van besluiten worden verzameld

 • Verzamelen brondocumenten
 • Beoordelen brondocumenten
 • Anonimiseren brondocumenten
 • Converteren brondocumenten

Deze stap wordt gefaciliteerd met de volgende versie die in december 2019 ter beschikking wordt gesteld. In 2020 zult u actief benaderd worden om de update door te voeren en u te ondersteunen bij de transitie. De brondocumenten worden via de opgegeven links in de registratie door de WKPB applicatie opgezocht en gekopieerd in een map. Daar kunnen de bestanden worden geanonimiseerd. 

Stap 3. De transitie wordt voorbereid

 • Verzamelen gegevens
 • Opnemen gegevens in de transitiesheet
 • Controleren en corrigeren gegevens
 • Aanbieden gegevens en brondocumenten aan het kadaster

Dit gebeurt door de functieknop: aanmaken transitiesheet.